തര്‍ജ്ജനി

ജ്യോതീബായ് പരിയാടത്ത്

കാവ്യം സുഗേയം . ഇതുവരെ.....

ജ്യോതീബായ് പരിയാടത്ത്

കാവ്യം സുഗേയം . ഇതുവരെ.....