തര്‍ജ്ജനി

ഉമ രാജീവ്

ബ്ലോഗ്‌: http://umavalapottukal.blogspot.com/

About

ഗണിതശാസ്ത്രത്തില്‍ മാസ്റ്റര്‍ ബിരുദം.
തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ സ്ഥിരതാമസം.

Article Archive