തര്‍ജ്ജനി

ബിനു ആനമങ്ങാട്

എടത്രത്തൊടി വീട്,
തൂത തപാല്‍,
മലപ്പുറം ജില്ല. 679 357
ഇ മെയില്‍: afgaar@gmail.com

About

സ്വദേശം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആനമങ്ങാട്.
ചിറക്, കഥയില്ലായ്മകള്‍, ഓര്‍മ്മ/ഡയറിക്കഷണങ്ങള്‍ എന്നീ ബ്ലോഗുകളില്‍ എഴുതുന്നു.

Books

ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരമായ ‘മഴ പെയ്യിയ്ക്കാന്‍ ആരോ വരുന്നുണ്ട്’ 2011-ല്‍ ലിപി പബ്ലിക്കേഷന്‍സ് പുറത്തിറക്കി.

Article Archive