തര്‍ജ്ജനി

രമാദേവി പി.

നടുവണ്ണൂര്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂള്‍,
വാകയാട്‌, കോഴിക്കോട്‌

About

മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍ കാലിക്കറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാല മലയാളവിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും എം.എയും ബി.എഡ് ബിരുദവും.

ഇപ്പോള്‍ കണ്ണൂര്‍ സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ ഡോക്ടറല്‍ ഗവേഷണം, മലയാളത്തിലെ സ്ത്രീ ആത്മകഥകളെക്കുറിച്ചു്.

Article Archive