തര്‍ജ്ജനി

ഹേനാ രാഹുല്‍

തപാല്‍ വിലാസം: 557, Hesseman Street, PO.Box. 1524, Holly Hill, SC.29059 USA.
ഫോണ്‍:001-803-348-3991
ബ്ലോഗ്: www.henarahul.blogspot.com
ഇ മെയില്‍ : henarahul@gmail.com

Visit Home Page ...

കവിത

അന്തകവിത്ത്

ആചാരം ഒരു മറ
വസ്ത്രങ്ങള്‍ മറ്റൊരു മറ.

വാക്കിന്റെയും നോക്കിന്റേയും അനേകമറക്ള്‍.

ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ മറവിയില്‍
എല്ലാം കാറ്റെടുത്തു പോകുമ്പോള്‍
നമ്മള്‍ നാട്ടുപച്ചയെപ്പോലെ
ഋതുക്കളെ തൊടുന്നു.

മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളില്‍ നിന്നും
കൊഴിഞ്ഞ കായും പൂവും
വേര്‍തിരിച്ചെടുത്ത്
ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ
പ്രാഥമികനിഗമനം,
‘അന്തകവിത്തിന്റെ
സ്വാഭാവികത‘

Subscribe Tharjani |