തര്‍ജ്ജനി

Malayalam unicode font

Anjali and Karumbi - two malayalam unicode fonts are available for download here.

Submitted by കെവി (not verified) on Thu, 2005-06-30 14:05.

എടോ, അഞ്ജലി വീടു മാറിപ്പോയി. ഇപ്പോ ഇവിടെയാണു് താമസം http://kevinsiji.goldeye.info. കറുമ്പിയുമുണ്ടു് കൂട്ടിനു്.

Submitted by chinthaadmin on Thu, 2005-06-30 15:38.

കെവിനേ... ലിങ്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഫോണ്ടുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...