തര്‍ജ്ജനി

എച്മുക്കുട്ടി

ബ്ലോഗ് : http://echmuvoduulakam.blogspot.com/
മെയില്‍ : echmukutty@gmail.com

About

എം. എ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്.

കുറെക്കാലം കണക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞുകൂടി. കണക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോള്‍ ബ്ലോഗെഴുതുന്നു.

ജീവിതം എഴുതി പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ഒന്നുമറിയാത്തവള്‍.

Article Archive