തര്‍ജ്ജനി

വാസുവിന്‍റെ വിലാപങ്ങള്‍

About

ശേഖരിച്ച പല വിവരങ്ങളും ഫോര്‍മാറ്റിംഗിലൂടെയും വൈറസ് അറ്റാക്കിലൂടെയും മറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പെട്ടെന്നെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം...ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എനിക്കെങ്കിലും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടണം...ഹല്ല പിന്നെ..

Welcome to your blog profile page at chintha.com
Refresh Feed