തര്‍ജ്ജനി

പരന്ന ഭൂമി

ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നതു തന്നെ ഒരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു.

For centuries, mankind knew all there was to know about the shape of the Earth. It was a flat planet, shaped roughly like a circle, with lots of pointy things hanging down from the underside. On the comparatively smooth topside, Europe sat in the middle of the circle, with the other continents scattered about the fringes, and parts of Africa hanging over the edge. The oceans lapped against the sides of the Earth, and in places ran over, creating currents that would pull over the edge ships that ventured too far out to sea. The space beyond the edge of the world was a dark realm inhabited by all sorts of unholy beasts. Fire and brimstone billowed up from the very depths of hell itself and curled 'round the cliffs whose infinite length jutted straight down to the darkest depths . . . .

Why A Flat Earth?
Flat Earth at Wikipedia"

Submitted by reshma (not verified) on Sun, 2006-06-11 10:06.

"Europe sat in the middle of the circle, with the other continents scattered about " യൂറോസെന്റ്രിസം പോലെയുള്ള വല്യവല്യ വാക്കുകള്‍ തലേല്‍ വന്നു, humpty dumpty sat on a wall/humpty dumpty had a great fall എന്ന കൊച്ചുപാട്ടും.

Submitted by കലേഷ് (not verified) on Sun, 2006-06-11 11:34.

interesting!