തര്‍ജ്ജനി

കവിത

തീവണ്ടിയില്‍

image രണ്ടു ബര്‍ത്തുകളായിരുന്നു
നമുക്കിടയിലെ ദൂരം

ഒരിക്കലും കൂടിച്ചേരാത്ത
പാളങ്ങള്‍ പോലെ സമാന്തരം

തിരുപ്പതിയിലോ ഗുണ്ടൂരിലോ
ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ നീയിറങ്ങി

ഉറക്കത്തിലും ഞാനറിഞ്ഞു
നിന്റെയസാന്നിദ്ധ്യത്തിന്റെ സ്റ്റേഷന്‍

ഇനിയിപ്പോള്‍ മുതല്‍ നിന്നെ
തേടുകയാണല്ലോയെന്റെ യാത്ര !!

ജയേഷ്
Subscribe Tharjani |
Submitted by anish (not verified) on Thu, 2006-06-08 22:31.

wow amazing small poem, but a train is a wonderful them and u got nothin more to stay and say

Submitted by jayesh (not verified) on Sat, 2006-06-10 17:57.

thanks friend....kututhal enikku thonniyilla...sorry

Submitted by Kaviam (not verified) on Sun, 2006-06-11 18:41.

It looks like a mini-story. Not worth-to-be-as-a-poem . Story is good. And, the extremely nice pictorisation needs Kudos to he Artist who drew the picture. I would like to know the artist's name and wish to apreciate him personally.

Kaviam@rediffmail.com

Submitted by Kaviam (not verified) on Sun, 2006-06-11 18:45.

And we have to Amaze how Shri.Jayesh turned a story to look like a poem!!!!
Which will suit this friend, Poem/Story?? think he himself is confused!!!!!!!!!

Submitted by jayesh (not verified) on Mon, 2006-06-12 14:15.

ha..ha...nice comment sir.

Submitted by kaviam (not verified) on Fri, 2006-06-16 19:10.

Any Art has to be in general life pattern touching the common and everybody, but should simultenously a measured minimum distance should be kept from the same.

The internet-facility along with wide print job availabilities, have devalued the general creative section of every language , particularly Malayalam.

The check posts like M Krishnan Nair made a control over the dumping of low value products. That sad demise has now a thunder bolt for Malayalam.

And, obviously, now the judgement on a literary product is biased. If somebody doesnot like anyone coming up differently, its easy to devalue his work without any siewing system (I mean editing). Thats the worst of Net-Publishing. now Every page is full with as-they-wish comments. Editor is free of any harms!!

It should change. Whatever comments posted should strictly be monitored and screened before appearing in page. The single dirty/deliberate comment can totally throw a writer out of track!! So Editor should take this matter with extreme importance and stop such kind of irresponsible comments being appeared.