തര്‍ജ്ജനി

കോഴിയോ മുട്ടയോ?

The key to the age-old question apparently lies in the fact that since genetic material does not change throughout an animal's life, the first bird that evolved into a chicken must have initially existed as an embryo inside an egg.

Professor John Brookfield, from England's University of Nottingham, concluded that because of this, the living organism inside the eggshell would have had the same DNA as the chicken it turned into.

read more at Chicken-Egg Question Cracked: The Egg Came First

Submitted by Sunil (not verified) on Sat, 2006-05-27 09:58.

ഹാവൂ! വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം ലഭിച്ചു. സമാധാനായി ട്ടോ പോള്‍. അപ്പോ ഇതിനായിരുന്നു അമേരിക്കയിലും ജര്‍മ്മനിയിലുമൊക്കെ കറങ്ങിയിരുന്നത്‌ അല്ലേ?

Submitted by chinthaadmin on Mon, 2006-05-29 07:46.

:-)
ഇപ്പഴാ എനിക്കും ഒരു സമാധാനമായത് എന്റെ സുനിലേ....