തര്‍ജ്ജനി

നീളാത്തി പൊട്ടന്‍

About

നേരിന്റെ പൊട്ടത്തരങ്ങള്‍ ധാരാളം. പൊള്ളത്തരങ്ങളെ കല്ലുകള്‍ കൊണ്ട് നേരിടുന്നവന്‍. എല്ലാത്തിനും ഉപരി നിശിത വിമര്‍ശകന്‍!

Welcome to your blog profile page at chintha.com
Refresh Feed