തര്‍ജ്ജനി

സമയത്തിന്റെ ഒരു ലഘുചരിത്രം

ഒരിക്കല്‍ പ്രശസ്‌തനായ ഒരു ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്‍ (ബര്‍ട്രാന്റ്‌ റസ്സല്‍ എന്ന്‌ ചിലര്‍) ജ്യോതിശാസ്‌ത്രത്തെക്കുറിച്ച്‌ ഒരു പൊതുപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഭൂമി എങ്ങനെ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുവെന്നും, സൂര്യന്‍ എങ്ങനെ ആകാശഗംഗ എന്നു നാം വിളിക്കുന്ന നക്ഷത്രവ്യൂഹത്തെ ചുറ്റുന്നുവെന്നുമെല്ലാം അദ്ദേഹം സവിസ്‌തരം പ്രതിപാദിച്ചു. പ്രഭാഷണം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ സദസ്സിന്റെ പിന്നില്‍ നിന്നും ഒരു വൃദ്ധ എഴുന്നേറ്റ്‌ പറഞ്ഞുഃ 'നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം വെറും അസംബന്ധമാണ്‌. ഭൂമി യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരു പരന്ന തളിക പോലെയാണ്‌. അത്‌ ഒരു കൂറ്റന്‍ ആമയുടെ പുറത്താണ്‌ നില്‍ക്കുന്നത്‌.' ശാസ്‌ത്രജ്‌ഞ്ഞന്‍, അപ്പോള്‍ ഔദ്ധ്യത്യത്തോടെ ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട്‌ ചോദിച്ചു. 'അപ്പോള്‍ ആമയെവിടെയാണ്‌ നില്‍ക്കുന്നത്‌?" "നിങ്ങള്‍ അതിസമര്‍ത്ഥന്‍ തന്നെ." വൃദ്ധ പറഞ്ഞു. "എന്നാല്‍ കേട്ടോളൂ, ആമയ്‌ക്കു താഴെ അസംഖ്യം ആമകളാണ്‌."

A Brief History of Time by Stephen Hawkings in Malayalam at puzha.com: സമയത്തിന്റെ ഒരു ലഘുചരിത്രം

More links at: Chintha.com Link Roll