തര്‍ജ്ജനി

ഡോണ മയൂര

മെയില്‍: break.my.silence@gmail.com
വെബ്ബ്: http://rithubhedangal.googlepages.com

Visit Home Page ...

കവിത

ഉന്മീലനം

ഉപരിപ്ലവം മാത്രമാകുന്ന വിപ്ലവം.

രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയകാര്യ-
മെന്നതില്‍ നിന്നുമുരുത്തിരിഞ്ഞ്
രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റേതെന്നായി.

നമ്മള്‍ വിതച്ച പാടങ്ങളിലവര്‍
കേറി റബ്ബറും തെങ്ങും വച്ചു.
പമ്പും, ബിവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷനുമാക്കി.

നമ്മള്‍ക്കിപ്പോള്‍ പണിയും കൂലിയും
സര്‍ക്കാര്‍ വക തൊഴിലുപോലൊരുറപ്പ്!
നൂറ് ദിവസം പണിയെടുത്തത്
ഇരുന്നൂറ് ദിവസം അപ്പോത്തിക്കിരിക്ക്.

നേതാവ് വരുമ്പോളിപ്പോഴും
കോരിത്തരിക്കും,
മുഷ്ടിചുരുട്ടി വായുവിലെറിയും,
എട്ടുദിക്കും പൊട്ടുമാറുച്ചത്തില്‍
നാല്‍ക്കവലയില്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കും.

പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ്
നേതാവിനെ ഓച്ചാനിച്ചാനയിച്ച്
പോലീസകമ്പടിയോടെ
കൊടിവച്ച കാറില്‍ കയറ്റി വിടും.
തിരിച്ച് വീട്ടില്‍ വന്ന്
കൂമ്പടഞ്ഞ വാഴകണക്കെ കിടക്കും.

അണ്ടിയും തൊണ്ടും തല്ലുന്ന
കറപിടിച്ച കൈയാലെ
കെട്ട്യോള് എന്നും അത്താഴം വിളമ്പും;
അതുകൊണ്ടെന്താ
വീട്ടില്‍ പശിയില്ല, പട്ടിണിയില്ല.

രാവിലെ എണീക്കുമ്പോള്‍
മുഷ്ടി ചുരുട്ടി വായുവിലെറിഞ്ഞ
കൈത്തണ്ട കഴയ്ക്കും,
എട്ടുദിക്ക് പൊട്ടുമാറുച്ചത്തില്‍
വിളിച്ച കോരോള കോച്ചും,
ചെവിക്ക് മുകളില്‍ തെറുത്തു വച്ച
ബീഡിക്കും മുകളില്‍
തലചൊറിഞ്ഞാലോചിക്കും

വായുവില്‍ പതിഞ്ഞ മുഷ്ടിപ്പാടും
വായുവിലലിഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യവും
കാറ്റ് കാതങ്ങളോളം
കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുമന്നേരം.

അവസാനം അടിയാന്‍ കുടിയാനും
കുടിയാന്‍ കുടിയനുമായി.

കള്ളിറങ്ങാതെ
കണ്ണിറങ്ങില്ലയിരുളിലേക്ക്;
ഉറക്കത്തിലേക്ക്.

ഈ കള്ളൊന്നിറങ്ങീട്ട് വേണം
തെളിച്ചത്തിനായിത്തിരി
എണ്ണയൊന്നൊഴിക്കാന്‍
അതിയാന്റെ കണ്ണിലെന്ന് കെട്ട്യോള്!

Subscribe Tharjani |
Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 2010-02-11 05:53.

I think this poem depicts the life of people in the coastal areas of kerala. Communist party actually lifted the living standards of most keralites in the past. Currently there is not much able leaders. I dont know how many of these leaders have the basic grasp of Marxism and communism.
Now days these new communists with the no idea what comminism is ,pulling kerala backwards to the era of ignorance. Have you ever thought why communism is not spreading to other states ? It is just because people from outside points there fingers to communist party in kerala for total collapse of industries ( not allowing anybody to start and maintain any buisines), exploitation of hard working keralites by lazy workers ( nokku kooli , party pirivu etc).

I think people with basic knowledge in wider economy may believe that it is essential to have industries in pvt or govt sector to compete with other established economies.

If you have money from the tax from big industries, we could subsidize the paddy cultivation, vegetable cultivation and traditional occupations , unless otherwise these wont survive for long.

I think because of the lack of planning communist party has digged their own grave in Kerala and I couldnt see any hope in the Horizon.

There is two ways of making the equality, one by lifting the quality of life of everybody, that is what EMS done in the past, the second one is just destroy the progress of the state and make everybody poor, that is what happening in Kerala. After looking at the current state of Kerala, now, I dont think people in other states would ever follow Kerala style communism..

Alleppy is a typical example of a district stagnated in poverty by blocking the progress of the people by short sighted so called communists who has no idea about the basics of Communism..

Submitted by sajudesign@gmail.com (not verified) on Fri, 2010-02-26 19:30.

good
very good

Submitted by V P Gangadharan (not verified) on Sun, 2010-03-07 15:20.

I really feel disgusted with the above comments and conclude that the irrelevant, journalistic utterances can never hold ground above his/her excessive zeal of party politics, if the objective is a constructive criticism of a creative literary work. I request him desist from chauvinism and write about the merits of the author’s genuine attempt.

The author of this work deserves Felicitations!

As I had a glance to the homepage having known the author’s domicile, it becomes obvious to me that her pen, like a sword, having rubbed against the blazing overseas experience has got toughened and sharpened enough to wield against her mother country’s (God’s own country?) vivid picture of rather uncouth rural life. Absorbed with her unpretentious narrative, the reader gets caught up in the blatant emotions of a rustic life back home in Kerala.
This writer’s pen, I earnestly wish, shouldn’t get dried up. The thin fountain of ink impregnated with interminable animation spark and flourish, cascading gorgeously into the socially cultured landscapes of Kerala. The very fine fountain takes form of an ebbing wave hitting harder against the peripheries of individual malice. Surging truculently further, it breaks the barriers if rigid walls built up by those individuals between social groups. In the process it may well be creating a formidable cultural collision that breaks open and exposes the perennial conflicts between the demands of society and the desires of self- centred pervert individuals.

- V P Gangadharan (Sydney)