തര്‍ജ്ജനി

ഒഴിഞ്ഞ വീട്‌

എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന്‌ തിരിച്ച്‌ വരുമ്പോള്‍
വീട്‌ നിര്‍ജ്ജീവമായിരുന്നു.
ഒടുങ്ങാത്ത ശൂന്യതയിലേയ്ക്ക്‌
കാലെടുത്ത്‌ വയ്ക്കുമ്പോള്‍
മനസ്സ്‌ നിറയെ കരച്ചിലായിരുന്നു.

ഇനി ഫോണ്‍ ചെയ്യാം, ചാറ്റ്‌ ചെയ്യാം ...
പക്ഷെ ദൂരം ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണെന്നും
ഓരോ ദിവസവും തിരിച്ചറിയാം.
ദിവസങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന്‌ കടന്നു പോയെങ്കിലെന്ന്‌
ആഗ്രഹിക്കാം.