തര്‍ജ്ജനി

ehd.org - മലയാളത്തിലും

about ehd.org:

The Endowment for Human Development (EHD) is a nonprofit organization dedicated to improving health science education and public health. EHD equips educators, clinicians, and governments to help everyone appreciate, apply, and communicate the science of health and human development.

Introduction to ehd.org

ഒരു ഏകകോശ മനുഷ്യ സിക്താണ്ഡം 100 ലക്ഷം കോടി കോശങ്ങളുള്ള പൂര്ണ്ണവളര്ച്ചയെത്തിയ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്ന ഊര്ജ്ജസ്വലപ്രക്രിയ ഒരു പക്ഷെ പ്രകൃതിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രതിഭാസമായിരിക്കും.

ഗര്ഭാവസ്ഥയുടെ വികാസത്തിന്റെ ജൈവശാസ്ത്രം