തര്‍ജ്ജനി

കാഴ്ച

സ്ത്രീ

painting

വിശ്വനാഥന്‍
ശങ്കര നികേതന്‍, കുറവങ്കോണം
കവടിയാര്‍, തിരുവനന്തപുരം.
ഫോണ്‍: 0471-5577433
Subscribe Tharjani |
Submitted by Parameswaran (not verified) on Thu, 2006-03-09 22:32.

A heartening visual experience with simple and mature style and natural flow of lines and colours. Thank you