തര്‍ജ്ജനി

കാഴ്ച

കാട്ടിലല്ലെങ്കിലും...

lion

സ്ഥലം: തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല

ശ്രീകല
Subscribe Tharjani |
Submitted by Thulasi (not verified) on Mon, 2006-03-06 15:05.

good frame,
nice picture