തര്‍ജ്ജനി

ഐഡന്റിറ്റി

"എന്താണ്‌ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിത്രം?" അയാള്‍ ചോദിച്ചു. "ഐഡന്റിറ്റി എന്ന്‌ പറയുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ സാധാരണ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ അപരനായ ഒരുവന്റെയോ ഒരുവളുടെയോ സ്വഭാവമാണ്‌. അവനോ അവളൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രീതി. അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഒാ‍ര്‍മ്മയില്‍ നിന്ന്‌ ആ പേരിന്റെ ഉച്ചാരണം പുറത്തേക്ക്‌ കൊണ്ടുവരുന്ന അനുഭവം. ചിലപ്പോള്‍ അത്‌ താഴോട്ട്‌ താഴോട്ട്‌, സൂക്ഷ്മതയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാകാം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേല്‍വിലാസമോ, മുഴുവന്‍ രൂപമോ, മുഖത്തിന്റെ ചിത്രമോ ആകണമെന്നില്ല. ഒരു അവയവം മാത്രമാകാം ആ പ്രോസസ്സിനെ തൊടുത്തുവിടുന്നത്‌..."

അപഹരിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങള്‍ പിന്നെയും പിന്നെയും മനസ്സിനെ കൊളുത്തിവലിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാകുന്നു.