തര്‍ജ്ജനി

പി. വി. വിശ്വനാഥന്‍

മുംബൈ
മെയില്‍: vijee_venkat@yahoo.co.in

About

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തൃക്കാരിയൂര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ ജനനം. സക്കൂള്‍, കോളേജു് വിദ്യാഭ്യാസം തിരുവനന്തപുരം, കോതമംഗലം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍. സയന്‍സില്‍ ബിരുദം.
ഇപ്പോള്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌ ബാങ്ക്‌ ഓഫ്‌ ട്രാവന്‍കൂറിന്റെ മുംബൈ ശാഖയില്‍. ബാങ്കിന്റെ ഹൌസ് മാഗസിനില്‍ കഥകള്‍ എഴുതാറുണ്ട്‌.
സംഗീതം, കഥകളി, വായന ഇവയില്‍ താല്പര്യം.

Article Archive
Monday, 16 November, 2009 - 07:38

ദേവുമ്മ