തര്‍ജ്ജനി

വീടുണരുന്നത്‌...

നാളെ മുതല്‍ പിന്നെയും വീടുണരും - പൊട്ടിച്ചിരികളിലേയ്ക്ക്‌, ആര്‍പ്പുവിളികളിലേയ്ക്ക്‌...
പിണക്കങ്ങള്‍, പരിഭവങ്ങള്‍, കിന്നാരങ്ങള്‍...
അങ്ങനെയാണ്‌ വെറുമൊരു താവളമെന്നതില്‍ നിന്ന്‌
വീട്‌ വാസസ്ഥലമാകുന്നത്‌.