തര്‍ജ്ജനി

ഒസ്സ്യത്ത്

About

കാറ്റു പോലെയാവണം ഓര്‍മ്മകള്‍, കയറി വരുമ്പോള്‍ അനുവാദം ചോദിക്കാതെ....

Welcome to your blog profile page at chintha.com
Refresh Feed