തര്‍ജ്ജനി

കാഴ്ച

കാര്‍ട്ടൂണ്‍ സ്കെച്ച്

cartoon

രവി
പുസ്തകം: അംബാസമുദ്രം, ഹിബാകുഷ, കുതിരാന്‍, പാതിരാമണല്‍
വിലാസം: ആകാശവാണി, തൃശൂര്‍
Subscribe Tharjani |
Submitted by Anonymous (not verified) on Mon, 2006-02-06 19:06.

അതുകൊള്ളാം രവീ, നല്ലതായിരിക്കുന്നു.