തര്‍ജ്ജനി

കെ.പി.ഉണ്ണി

കൈപ്ര
ചെറുതുരുത്തി 679 531
9446626072

About

ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതുന്നു. കുറേ കവിതകളും, കുറച്ചു കഥകളും,
സാഹിത്യ അക്കാദമിക്കു വേണ്ടി വിവര്‍ത്തനം
ഫോക് ലോര്‍ ലേഖനങ്ങളും,ക്ലാസുകളും,

ശനിയാട്ട്, ആട്ട്, ഓണത്തല്ല്‌, മിത്രാനന്ദപുരത്തമ്മ എന്നീ ഡോക്യുമെന്ററികള്‍ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Books

A Garland of Mythical Stories, Eccentric Thoughts (Poems)
Oracle of the Oppressed (Translation)
AWE (Novel- Translation)
കടവാതിലിന്റെ സുവിശേഷം
കരിവേഷം കെട്ടി‍യ ദൈവം
കുരുടിക്കാഴ്ച ( കവിതാ സമാഹാരങ്ങള്‍)

Article Archive
Wednesday, 28 October, 2009 - 08:07

തീരാക്കടം