തര്‍ജ്ജനി

കാഴ്ച

കാര്‍ട്ടൂണ്‍ സ്കെച്ച്

cartoon

രവി
പുസ്തകം: അംബാസമുദ്രം, ഹിബാകുഷ, കുതിരാന്‍, പാതിരാമണല്‍
വിലാസം: ആകാശവാണി, തൃശൂര്‍
Subscribe Tharjani |
Submitted by ബെന്നി (not verified) on Sun, 2006-01-15 15:15.

രവ്യേ, വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള കളി നിര്‍ത്തീല്യാലെ? ഇനി അധികം കളിച്ചാ എക്കോ കൂടുതലുള്ളൊരു എക്കോയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഫൂക്കോയെ ഞാന്‍ ഫുക്കുവോക്കയെന്നു മാളോരെ ധരിപ്പിക്കും (കോണകമല്ല, കേട്ടോ)

ബെന്നി