തര്‍ജ്ജനി

കാഴ്ച

വീണ്ടുവിചാരം

cartoon

cartoon

ബുഖാരി ധര്‍മ്മഗിരി

Subscribe Tharjani |
Submitted by Juny Sam (not verified) on Mon, 2006-01-09 12:23.

Bukhari,You said it correctly!!!

Submitted by Sunil (not verified) on Mon, 2006-01-09 16:07.

ബുഖാരി, വളരെ നല്ല വരയും ആശയവും. എക്സെലെന്റ്!