തര്‍ജ്ജനി

ഭവിന്‍. ബി. എസ്

മൂന്നാം വര്‍ഷം ബി.ടെക്,
പോണ്ടിച്ചേരി എഞ്ചിനിയറിംഗ് കോളേജ്,
കാലാപെട്ട്, പുതുച്ചേരി.

About

പോണ്ടിച്ചേരി എഞ്ചിനിയറിംഗ് കോളേജില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി.

Article Archive