തര്‍ജ്ജനി

നവവത്സരാശംസകള്‍!!

Happy New Year 2006

Submitted by പെരിങ്ങോടന്‍ (not verified) on Mon, 2006-01-02 11:12.

പോളിനു്,

നവവത്സരാശംസകള്‍!!!

Submitted by കലേഷ് (not verified) on Mon, 2006-01-02 19:04.

പോളിനും എല്ലാ ചിന്ത.കോം ടീമംഗങ്ങൾക്കും - ശിവൻ, ഉണ്ണി, കുമാർ, ഹരി, രജനീഷ്, സൌദി സുനിൽമാർ, കല, ഉല്ലാസ്, ലക്ഷ്മണൻ, ബാബുവക്കീൽ...

പിന്നെ എല്ലാ ചിന്ത.കോം വായനക്കാ‍ർക്കും - എന്റെ പുതുവത്സരാശംസകൾ!!!!

Submitted by സൂഫി (not verified) on Tue, 2006-01-03 16:30.

പോളിനും ചിന്തക്കും,
ഈ വർഷം നന്മകളുടേതു മാത്രമാവട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു...

സസ്നേഹം
സൂഫി

Submitted by S.Chandrasekharan Nair (not verified) on Tue, 2006-01-24 17:32.

നവവത്സരാശംസകള്‍!!