തര്‍ജ്ജനി

എം.ഫൈസല്‍

HOD, Social Science,
Yara International School, P.B.# 325965,
Riyadh-11371,Kingdom of Saudi Arabia

Mobile phone: 00966-0-551160259
Land phone: 00966-01-2765866
ഇ-മെയില്‍: amalakhil99@yahoo.com
ബ്ലോഗ്: http://amalakhil.blogspot.com

Books

ദേഹവിരുന്ന്

Awards

കുങ്കുമം വാരിക പുരസ്കാരം
നവോദയ അവാര്‍ഡ്
പള്ളിക്കൂടം പുരസ്കാരം
നവയുഗം പുരസ്കാരം

Article Archive
Tuesday, 1 September, 2009 - 19:21

സാമൂഹ്യപാഠങ്ങളുടെ വായന

Wednesday, 29 December, 2010 - 22:48

രാസമേഘം