തര്‍ജ്ജനി

ഒ.എന്‍.വി

ഡോ.എം.എം.ബഷീര്‍ എച്ച്‌ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ കാവ്യാനുഭവങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്‌? സ്വാനുഭവം ഒന്നു വിശദീകരിക്കാമോ?

ഒ.എന്‍.വി എച്ച്‌ ഞാനെന്നോടുതന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുളളതാണീ ചോദ്യം. ഉത്തരം ഇന്നും അപൂര്‍ണമായിരിക്കുന്നു. ഈ അപൂര്‍ണത നമ്മെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനുമുണ്ടെന്നിരിക്കെ, ഇതിനുളള ഉത്തരവും അപൂര്‍ണമാണെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ പറയുകയാണ്‌. മിന്നാമിനുങ്ങ്‌ അതിന്റെ പിന്‍വെളിച്ചവുമായി സഞ്ചരിക്കുന്നത്‌ തന്റെ സാന്നിധ്യം ആ കൂരിരുട്ടിലും മറ്റാരെയോ അറിയിക്കാനാണെങ്കില്‍, തത്സമമായ ഒരു വൃത്തിയാണ്‌ കവിയും തന്റെ കവിതയിലൂടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്‌. പക്ഷികള്‍ക്കില്ലാത്ത, അന്യ ഷട്പദങ്ങള്‍ക്കുമില്ലാത്ത ഈ വെളിച്ചം മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ മാത്രം ഭാഷയാണ്‌. കവിയും സ്വന്തം സാന്നിധ്യമറിയിക്കുവാനുളള മൌലിക ചോദനകൊണ്ട്‌ തന്റേതായൊരു ഭാഷ, സംസാരഭാഷ കടഞ്ഞുകടഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു. കവിയുടെ ഭാഷയാണ്‌ കവിത എന്നുതന്നെ പറയാം.

ഒ.എന്‍.വിയുമായി ഒരു സംഭാഷണം, പുഴ.കോം