തര്‍ജ്ജനി

സാജൂ സോമന്‍

PO Box 22080
Doha-Qatar
ഫോണ്‍ : 00974 7564954
മെയില്‍: sajudesign@gmail.com

About

കൊല്ലം സ്വദേശി. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ പോസ്റ്റ്ഗ്രാജുവേറ്റ് ബിരുദധാരി. കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ എഴുത്തില്‍ താല്പര്യം പുലര്‍ത്തി. രചനകള്‍ കയ്യെഴുത്തു മാസികകളിലും പ്രാദേശികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഖത്തര്‍ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനിയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നു.

Article Archive
Monday, 10 August, 2009 - 19:40

മഴ

Sunday, 21 March, 2010 - 22:13

ഗ്രീഷ്മം