തര്‍ജ്ജനി

ബഷീറിയന്‍ നുറുങ്ങുകള്‍

About

ചിന്തകള്‍..ആകുലതകള്‍...ഓര്‍മ്മകള്‍..
പ്രതികരണങ്ങള്‍...
അങ്ങിനെ അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാതെ പലതും..
വാലും തലയുമില്ലാതെയുള്ള നുറുങ്ങുകളായി തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ അത്‌ നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല..

Welcome to your blog profile page at chintha.com
Refresh Feed