തര്‍ജ്ജനി

മണ്ണും മനുഷ്യനും

About

മണ്ണിനും മരണം സംഭവിക്കാമെന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കേരളത്തിലെ വെട്ടുകല്‍ മണ്ണുകള്‍ അഥവാ ലാറ്ററൈറ്റുകള്‍.

Welcome to your blog profile page at chintha.com
Refresh Feed