തര്‍ജ്ജനി

എഴുത്തുകാരി

About

ഓര്‍മകളും ചിന്തകളും ഇല്ലാത്ത മനസ്സുകലുണ്ടോ? മനസ്സിലെ സ്വപ്നങ്ങള്‍, ആഗ്രഹങ്ങള്‍, തോന്നലുകള്‍ എല്ലാം കൊര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ ഒരു ശ്രമം...
സുന്ദരിക്കുട്ടി

Welcome to your blog profile page at chintha.com
Refresh Feed