തര്‍ജ്ജനി

ആദ്യാക്ഷരി

വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കം‌പ്യൂട്ടറില്‍ മലയാളഭാഷ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ ബ്ലോഗിലെ പോസ്റ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്; പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലോഗ് എന്ന മാധ്യമത്തില്‍ തുടക്കക്കാരായവര്‍ക്കുവേണ്ടി.