തര്‍ജ്ജനി

ക്യാമറ - അജീഷ്

phot ajeesh singapore

High View, Ajeesh

If you are unable to view the above image, click on this link: Higer View, Ajeesh

Submitted by Jafar. K (not verified) on Tue, 2005-09-06 12:50.

Always try to give some details about the photos.

Submitted by bala (not verified) on Wed, 2005-09-21 11:10.

the picture looks like Singapore.

Submitted by chinthaadmin on Thu, 2005-09-22 09:06.

Yes, it is singapore!!!

Submitted by Vinay Murali (not verified) on Mon, 2008-09-29 11:15.

താങ്കള്‍ക്ക് ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു.

എനിക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യുമോ?

ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ (സ്റ്റില്‍) ക്യാമറ വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു...

വിലയും,മൂല്യവും നോക്കിയപ്പോള്‍ OLYMPUS FE 310 ആണ് നല്ലത് എന്നു തോന്നുന്നു.8 മെഗാ പിക്സല്‍,5 എക്സ് സൂം ഉണ്ട്.ഇതില്‍ മാക്രൊ റെയ്ഞ്ച് ഇന്‍ഫിനിറ്റി വരെ ഉണ്ട് .

കാനണും താല്പര്യം ആണ്.എന്നാല്‍ മാക്രോ റേഞ്ച് തീരെ കുറവാണ്.5-45 cm മാത്രം!

canon ന്റെ കൂടിയ മോഡലുകളില്‍ (about Rs. 12,000) മാക്രൊ റെയ്ഞ്ച് ഇന്‍ഫിനിറ്റി വരെ ഉണ്ട് .

canon ന്റെ A560,A580,A590 എന്നീ മോഡലുകള്‍ക്കൊന്നും മാക്രൊ റെയ്ഞ്ച് ഇന്‍ഫിനിറ്റി വരെ ഇല്ല.......

വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്,OLYMPUS ന്റെ മോഡല്‍ ആണ്.OLYMPUS എങ്ങനെ ഉണ്ട്?കമ്പ്ലേയിന്റുകള്‍ ഉണ്ടോ?

മാത്രമല്ല,ചില മോഡലുകളില്‍ ഇടത് ഭാഗത്ത് താഴെയായി ഒരു ‘blurness ' ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.ശരിയാണോ?

OLYMPUS FE-310ക്കുറിച്ച് അറിയുമെങ്കില്‍ ഒന്ന് അറിയിക്കുമോ?

സസ്നേഹം വിനു
vinaymurali@gmail.com