തര്‍ജ്ജനി

വെള്ളിനക്ഷത്രം (കവിതകള്‍)

About

ഇവിടെ അഗ്നിയാണ് കവിത! അഗ്നിയിലേക്ക് ഹോമിക്കപെടേണ്ടവനാണ് കവി,അതിനാല്‍ ഞാന്‍ കവിതയാവുന്ന അഗ്നിയില്‍ ഹോമിക്കപെടുന്നു.എന്റെ ചാരം നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ഒരു പുതിയ പുഴയെ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങള്‍!

Welcome to your blog profile page at chintha.com
Refresh Feed