തര്‍ജ്ജനി

കാര്‍ട്ടൂണ്‍: കെ.പി.സി.സി

kppcc cartoon