തര്‍ജ്ജനി

പൌലോ കൊയ്‌ലോ -രണ്ട്‍

ബോര്‍ഹെസായിരുന്നു ആദ്യം മുതലേ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്‍. ആ ആരാധന ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളെല്ലാം പല ആവര്‍ത്തി കൊയ്‌ലോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ബോര്‍ഹെസിന്റെ കവിതകള്‍ പലതു മനഃപാഠമാണ്‌. എത്ര വയസ്സിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ഓര്‍ക്കുന്നില്ല. പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലോ മറ്റോ ആണ്‌ തീവ്രമായ മറ്റൊരു വായനാനുഭവമുണ്ടായത്‌. ജിവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പടുകള്‍ മാറ്റിമറിച്ച ആ ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതമായിരുന്നു. ഒരുവേല ആ ജീവിതദര്‍ശനത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിവിട്ടതില്‍ ഈ മഹാഭാരതവായനയ്ക്കു വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.

എന്‍. ഇ. സുധീര്‍ മലയാളം വാരികയില്‍ ബ്രസീലിയന്‍ എഴുത്തുകാരനായ പൌലോ കൊയ്‌ലോയെക്കുറിച്ച്‌ എഴുതുന്നു, തീര്‍ത്ഥാടകന്റെ ജീവിതം

From Paulo Coelho's Official Website:

Paulo Coelho, seen by some as an alchemist of words and, by others, as a mass culture phenomenon, is the most influential author of the present century. Readers from over 150 countries, irrespective of their creed and culture, have turned him into a reference author of our time.

His books, translated into 56 languages, have not only topped the bestseller lists, but have gone on to become the subject of social and cultural debate. The ideas, philosophy and subject matter covered in his books touch the aspirations of millions of readers searching for their own path and for new ways of understanding the world.

Paulo Coelho was born in 1947 into a middle-class family, the son of Pedro, an engineer, and Lygia, a housewife.

Link to Official website : Paulo Coelho Official Website