തര്‍ജ്ജനി

മകള്‍

നിറയെച്ചിരിച്ചും
നിറുകയിലുമ്മവച്ചും
പൂവിതള്‍പ്പാദങ്ങളാല്‍
മെല്ലെമെല്ലെപ്പിച്ചവച്ചും
എന്നെ മുറുകെപ്പുണരുന്നിളം
നിലാവാണ്‌ നീ.
പിണക്കം നടിച്ചും
പെട്ടെന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞും
പൊടുന്നനെയുച്ചത്തില്‍,
ആഹ്ലാദദീപ്തിയിലുല്ലസിച്ചും
ചുറ്റിനും പാിനടക്കുന്ന
പൂത്തുമ്പിയാണ്‌ നീ.
മകളാണിവള്‍,എന്റെ
ജീവന്റെ അമൃതമാകുന്നിവള്‍.
മകളാണിവള്‍,എന്റെ
പ്രാണന്റെ പ്രാണനാകുന്നിവള്‍.