തര്‍ജ്ജനി

സുരേഷ് . പി. തോമസ്

പീടികയില്‍ ഹൌസ്,
കളക്ട്രേറ്റ് പി. ഒ.
കോട്ടയം

ഇമെയില്‍: sureshpthomas@gmail.com

Visit Home Page ...

കഥ

ഷട്ടപ്പ്

1
വണ്‍‌സ് അപ്പോണ്‍‌ എ ടൈം ഹിറ്റ്ലര്‍‌ന്ന് പറയുന്നൊരു അങ്കിളുണ്ടായിരുന്നു. ജര്‍മനീന്ന് പറയുന്ന കണ്ട്രീലാ ആ അങ്കിള് ജീവിച്ചിരുന്നെ. ഒത്തിരി ഗ്രേറ്റ് ആരുന്നു ആ അങ്കിള്. വലുതാവുമ്പോ ഞാന്‍ ഹിറ്റ്ലരങ്കിള്‍‌നെ പോലാവും. എന്റെ മീശയൊക്കെ അപ്പൊ അതുപോലിരിക്കും ഇപ്പോ സ്കൂളിലിടുന്ന യൂണിഫോമൊക്കെ ഊരിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഞാന്‍‌ ഹിറ്റ്ലറങ്കിള്‍‌ന്റെ പോലത്തെ യൂണിഫോമിടും‌ അപ്പോ ഒത്തിരി ആര്‍‌മികള്‌ എന്നേം‌ സല്യൂട്ട് ചെയ്യും. അവരൊക്കെ ഞാന്‍ പറയുന്നതെല്ലാം ഒബേ ചെയ്യും‌. നല്ല രസവായിരിക്കത്തില്ലെ അത്‌‌? ഇന്ന് ടി.വിലെ ഒരു ചാനലീല് ഹിറ്റ്‌ലറങ്കിള്‍‌നെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാര്‍‌ട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജി.ടി.എ വൈസ് സിറ്റീന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗയിമില്‌ ഞാന്‍ സോ മെനി എനിമീസിനെ ഷൂട്ട്‌ ചെയ്തിടുവാരുന്നു. അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിടാന്‍ എനിക്ക് ബയങ്കര ഇഷ്ടവാ. ബട്ട് ഹിറ്റ്‌ലറങ്കിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാം സഡന്‍ലി വെരി ഇന്‍‌ട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി ഫീല്‍‌ ചെയ്തു. അപ്പോ ഗയിം പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാന്‍ പ്രോഗ്രാം ഫുള്‍‌ ഇരിന്ന് കണ്ടു. ബയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആരുന്നു ഹിറ്റ്‌ലറങ്കിളിന്റെ സ്റ്റോറീസ്. ബട്ട് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡാഡീം മമ്മീം അവരുടെ റൂമിലു്‌ ഫൈറ്റ് ഒണ്ടാക്കുവായിരുന്നത് ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റേബിംഗ് ആരുന്നു. അവര് ഫുള്‍‌ ടൈം അങ്ങനാ ഒന്നീലു് മിണ്ടാതിരിക്കും. മിണ്ടിയാല് അപ്പോ ഫൈറ്റ് ഒണ്ടാക്കും‌. അതും ബയങ്കര സൌണ്ടില്‌. ഇന്നെലെ ടി.വിലെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുവായിരുന്നപ്പം അടിയുണ്ടാക്കുന്നേന്റെ ഇടേന്ന് ഡാഡി ടി.വി റൂമിലേയ്ക്ക് വന്ന് ടി.വിടെ സൌണ്ട് ശരിക്ക് കൂട്ടിവെച്ചു. അത് ഫൈറ്റ് ഒണ്ടാക്കുന്നേന്റെ ഇന്‍‌ ബിറ്റ്വീനുള്ള ഒരു റൂട്ടീനാ. ഒന്നീലു് ടി.വീന്റെ സൌണ്ട് കൂട്ടിവെയ്ക്കും, അല്ലേല്‌ ദൈവത്തിന്റെ പാട്ട് ഒച്ചേലു് പ്ലേ‌ ചെയ്യും‌. അപ്പൊ എനീക്കു് തോന്നും ഫൈറ്റ് സീനിനു് സ്പെഷ്യല്‍‌ ഇഫക്ട്സ് ഇടുവാന്ന്. ഇന്ന് സൌണ്ട് കൂട്ടിവെച്ചപ്പം ടി.വീലു് ഹിറ്റ്‌ലറങ്കിള്‍‌ന്റെ വീടിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാരുന്നു. കോണ്‍‌സന്‍‌ട്രേഷന്‍‌ ക്യാമ്പെന്നാ വീട്ടിപേരു്. ബയങ്കര രസവുള്ള വീടാ അത്‌. ജ്യൂസ് എന്നുപറയുന്ന കുറേ ഡേര്‍ട്ടീ ആളുകളൊണ്ട്. അവരെയൊക്കെ കോണ്‍‌സന്‍‌ട്രേഷന്‍‌ ക്യാമ്പെന്ന് പറയുന്ന വീട്ടീക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. ഹിറ്റ്ലറങ്കിള്‍‌ കൊന്നുകളയും. ബ്യങ്കര ഇന്‍‌ട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ രീതിയിലൊക്കെയ മര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നെ കൊല്ലുന്നേനു മുമ്പ്‌ ആ ഡേര്‍ട്ടീ ആളുകളുവായിട്ട് ഹിറ്റ്‌ലറങ്കിള്‍‌ കൊറേ ഫണ്ണീ ഗയിംസ് കളിക്കിക്കും. ആ ഗയിംസിനെയൊക്കെ ടോര്‍‌‍ച്ചെര്‍‌ന്നാ പറയുന്നെ. എല്ലാ ഗയിംസിലും ഹിറ്റ്ലറങ്കിള്‍‌ തന്നെ ജയിക്കുവേം ചെയ്യും. ഇപ്പോ എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സ്. ഹിറ്റ്ലറങ്കിള്‍‌നെ പോലാവണേലു് എത്ര വയസ്സാവണം?

2
ഇന്ന് ഇന്‍‌ട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു സംബവമൊണ്ടായി. രാവിലെ വീട്ടി ഒരങ്കിള്‍‌ വന്നു. അപ്പോ മമ്മി ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്കിള് ഡാഡീന്റെ മുറീലേക്ക് പോയി. ഒത്തിരി ഡാര്‍‌ക്ക് ആയിട്ടുള്ള റൂമ അത്. ഞന്‍ ബില്‍‌ഡ് ചെയ്യാന്‍ പോവുന്ന് കോണ്‍സന്‍‌ട്രേഷന്‍‌ ക്യാമ്പിലെ റൂം‌സെല്ലാം ഒത്തിരി ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഡാര്‍‌ക്ക് റൂംസിലു് മര്‍‌ഡര്‍‌ ചെയ്യുന്നതു് കാണാന്‍ ഒരു ബം‌ഗിയുവില്ലായിരിക്കും. ഡാഡീന്റെ റൂമില് അങ്കിളും ഡാഡിം‌ ഒത്തിരി നേരം ചാറ്റ് ചെയ്തു. ഞാന്‍ അതെല്ലാം ഒളിച്ചു നിന്ന് കേട്ടു. വീട്ടി വന്ന അങ്കിള് പൈസയ്ക്ക് ആളെ കൊല്ലുന്ന അങ്കിളാ. അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ കണ്ടാ തന്നെ പേടിയാവണ്ടെ? ആളുകളെ പേടിപ്പിച്ചാലല്ലേ അവരെ കൊല്ലാന്‍ പറ്റൂ? ബട്ട് ഈ അങ്കിള്‍‌നെ കണ്ട ആരും‌ പേടിക്കത്തില്ല. ഹാരീ പോട്ടറെ പോലെ ഹാന്‍‌സം അങ്കിള്‍‌. അങ്കിള്‍‌ക്ക് ഡാഡി കൊറേ പൈസ കൊടുത്തു. മമ്മീയെ കൊല്ലാനായിരുന്നു കാശ് കൊടുത്തെ ആ അങ്കിള്‍‌ ഡാഡീനു് ഒരു ഗണ്‍‌ കൊടുക്കുന്നതും ഞാന്‍ കണ്ടു. ഒത്തിരി കമ്പ്യൂട്ടര്‍‌ ഗെയിംസിലു് ഞാന്‍ ഗണ്‍ യൂസ് ചെയ്തുബ്യൂട്ട്ഫുള്‍‌ ആയി ഷൂട്ട് ചെയ്യും‌. എനിക്ക് ബയങ്കര ഇഷ്ടവാ. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമാ ഒരു റിയല്‍ ഗണ്‍ കാണുന്നെ. കമ്പ്യൂട്ടെര്‍ ഗെയിം‌സിലു് ആളുകള് ചത്തുപോവുന്നതു പോലായിരിക്കുവോ റിയലായിട്ട് ഗണ്‍‌ വച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം‌‌ ആളുകള്‍ ചത്തു പോണെ?

ഈവെനിംഗില്‌ ഹാരീ പോട്ടറെ പോലത്തെ കില്ലര്‍‌ അങ്കിള്‍ പിന്നേം വീട്ടീ വന്നു. അപ്പോ ഡാഡി വീട്ടിലില്ലാരുന്നു. ഞാന്‍ വിചാരിച്ചു മമീനെ മര്‍ഡര്‍ ചെയ്യാനാ അങ്കിള്‍‌ വന്നീന്ന്. അപ്പോ ഞാന്‍ ഓടി മമ്മീടെ അടുത്ത് ചെന്നു. ബട്ട് മമ്മി പറഞ്ഞു. അങ്കിള്‍‌ മമ്മീടെ ഫ്രണ്ടാന്നും അങ്കിള്‍‌നോട്‌ മമ്മീക്ക് എന്തോ ഇം‌പോര്‍ട്ടന്റ് ആയ കാര്യങ്ങള്‍‌ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനെണ്ടന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ പോയി കളിച്ചോളാനും. മമ്മീടെ ഫേസ് കണ്ടപ്പോ മമ്മി ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റേര്‍ബ്ഡാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി . ചില്‍ ഗയിം‌സിലൊക്കെ എനിമീസിന്റെ ഏജന്റുകളായി വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഫേസുകളു് പോലായിരുന്നു മമ്മീന്റെ ഫേസ് കാണാന്‍ . സോ ഞാന്‍‌ കളിക്കാന്നെന്നും പറഞ്ഞ് പോകാതെ മമ്മീം കില്ലര്‍ അങ്കിളിം ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേട്ടു ഡാഡീനെ കൊല്ലാനായിരുന്നു മമ്മി അങ്കിളിനോടു് പറഞ്ഞെ രാവിലെ ഡാഡീനോടു് സമ്മതിച്ച പോലെ അങ്കിള് മമ്മീനോടും സമ്മതിച്ചു. ദെന്‍ മമ്മീടെ കയ്യീന്നും കോറേ പൈസ മേടിച്ചു. പിന്നെ ഡാഡിക്ക് കൊടുത്ത പോലത്തെ ഒരു ഗണ്‍ മമ്മിക്കും കൊടുത്തു. ഗണ്‍ വച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും റീലോഡ് ചെയ്യുന്നതുവൊക്കെ എങ്ങനാന്ന് പറഞ്ഞുതരാവെന്നു് അങ്കിള്‍‌ പറഞ്ഞു. അപ്പോ മമ്മി പറഞ്ഞു മമ്മിക്ക് അതൊക്കെ അറിയാമെന്നു്. ഞാന്‍ ശരിക്ക് ഞെട്ടി പോയി പിന്നെ മമ്മി എവ്ഇടുന്ന ഗണ്‍ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചെ?

എന്നിട്ട് രാത്രിയായപ്പം ഡഡി വന്നു, ഡാഡി ബയങ്കര ഹാപ്പിയാണെന്നു് തോന്നി. ഡാഡീം മമ്മീം ഫൈറ്റ് ചെയ്തുമില്ല. മമ്മീം ബയങ്കര ഹാപ്പിയാരുന്നു. ബട്ട് അവരുടെ ഫേസുകള്‌ ബയങ്കരവായിട്ട് ഒബ്സേര്‍വ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്കു് തോന്നി, അവരു് ശരിക്കും പേടിച്ചിരിക്കുവാന്നു്. ഡിന്നര്‍ കഴിഞ്ഞ് അവര്‍ അവരുടെ ബെഡ്‌ റൂമിലേക്ക് പോയി ഞാന്‍ അവരുടെ റൂമിലേയ്ക്ക് പീപ് ചെയ്തു. അപ്പം ഡാഡീം മമ്മീം ഫക്ക് ചെയ്യുന്നതു് കണ്ടു. ഫക്ക് ചെയ്യുന്നെന്റെ ഇടേലു് അവരു` ബയങ്കര സയലന്റ് ആരുന്നു. ബട്ട് ലൈറ്റ് ഓണ്‍ ചെയ്തിട്ടാ ഫക്ക് ചെയ്തിരുന്നെ. ചെലപ്പം പേടിച്ചിട്ടാ‍യിരിക്കും ലൈറ്റിട്ടേന്നു് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഒരു ഡൌട്ടും തോന്നി. ഡാഡീം മമ്മീം എവിട ഗണ്‍ ഹൈഡ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നെ? ഫക്കു് ചെയ്യുന്നേന്റെ ഇടേലു്, രണ്ടു പേരും സയിം ടൈമിലു് അവരു` ഹൈഡ് ചെയ്തു് വച്ചിട്ടുള്ള ഗണ്‍ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹന്‍സപ്പ് പറഞ്ഞാ എന്തുപറ്റും? അല്ലേലു്ഹാരി പോട്ടറെ പോലത്തെ കില്ലര്‍ അങ്കിള്‍‌ ഡാഡീന്റെം മമ്മീന്റെം റൂമില്‍ പെട്ടന്നു് കയറിവന്നാല് എന്തായിരിക്കും ഹാപ്പെന്‍ ചെയ്യുക? ഫക്ക് ചെയ്യുന്നേന്റെ ഇടേലു് തന്നെ ഡാഡീനെം മമ്മീനേം ആ അങ്കിള്‍‌ മര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുവോ? ഇനി സംടൈംസ്, ഇതെല്ലാം ഡാഡീം മമ്മീം കില്ലര്‍‌ അങ്കിളുമൊക്കെ ചേര്‍ന്ന് കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം ആണേലോ? അങ്ങനെയാണേലു് ആ ഗയിമിലു് എന്റെ റോള്‍‌ എന്ത?

3

ഗാന്ധി ജയന്തീന്നു് പറഞ്ഞൊരു ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നു് ഹോളിഡേ ആരുന്നു. ചന്ദ്ര മിസ്സ് പറയുവാ ഗാന്ധീന്ന് പറയുന്ന ആളാ ഫ്രീഡം‌ന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇന്‍‌ദ്യന്‍‌സിനു് മെടിച്ചു കൊടുത്തേന്നു്. ഫ്രീഡം‌ന്നു് പറഞ്ഞാ ശരിക്കു് എന്നാ സാധനവാന്നു` ഞാന്‍ മിസ്സിനോടു്ചോദിച്ചു. അപ്പോ ചന്ദ്ര മിസ്സ് പറഞ്ഞു ഫ്രീഡംന്നു‌ പറഞ്ഞാ ബയങ്കര ഇം‌പോര്‍‌ട്ടന്റ് ആയ സാധനവാന്നും‌ ആ സാധനവുള്ളതുകൊണ്ടാ നമുക്കൊകെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളതു പോലെ ഫ്രീയായി തോന്നുന്ന കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നേന്നും അപ്പോ ഞാന്‍‌ ഫ്രീഡംന്നു് പറഞ്ഞ സാധനത്തെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായി തിങ്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്തപ്പോ എനിക്കു് തോന്നി ഫ്രീഡംന്നു പറഞ്ഞ സാധനം‌ റിയലി ബാഡ് ആണ്. ബിക്കോസു് എല്ലാവര്‍ക്കും തോന്നുന്ന പോല ഓരോന്ന് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുവാണേലു് ഒത്തിരി ഡേര്‍ട്ടി ആയ ആളുകളു് ഒണ്ടാവും. ഡേര്‍ട്ടി ആയ ആളുകളൊണ്ടായാല്‍ വേള്‍‌ഡും ബയങ്കരവായി ഡേര്‍ട്ടി ആവും‌. വേള്‍‌ഡിനെ ഡേര്‍ട്ടി ആക്കുന്ന സാധനവ ഫ്രീഡവെങ്കി, ഇന്‍‌ദ്യന്‍‌സിനു് ഫ്രീഡം‌ന്നു് പറഞ്ഞ സാധനം‌ മേടിച്ചു തന്ന ആള്‍‌ടെ ബെര്‍‌ത്ത്‌ഡേയ്‌ക്കു് എന്തിനാ ഹോളീഡേ? ഡേര്‍‌ട്ടീ ആയ ആളുകളെല്ലാം ഹിറ്റ്ലറങ്കിള്‍‌ കൊന്നുകളയുന്ന പോലെ കൊന്നുകളയുവല്ലേ വേണ്ടേ? അങ്ങനായാണല്ലേ വേള്‍‌ഡ്ബ്യുട്ടിഫുള്‍‌ ആവൂ? ശരിക്കും ഹിറ്റ്ലറങ്കിളിനെ പോലുള്ളവരുടെ ബര്‍‌ത്ത്ഡെയ്സിനാ ഹോളിഡേ കൊടുക്കണ്ടെ. വണ്‍‌സപ്പോണെ ടൈം‌ ഞാനും‌ ഹിറ്റലറങ്കിളിനെ പോലാവും. ദെന്‍‌ ഞാന്‍ ഡേര്‍‌ട്ടി ആയ ആളുകളെയൊക്കെ മര്‍‌ഡറ്‌ ചെയ്തു് വേള്‍‌ഡ്‌ ബ്യൂട്ടിഫുള്‍‌ ആക്കും.

ഈ ഹോളിഡേയ്സ് സത്യം പറഞ്ഞാ ബയങ്കര ബോറാ . കറന്റൂടേ ഇല്ലേലു്, ദേയ്‌ റിയലീ സക്കു്. ഇന്നു് ന്ഫുള്‍‌ ഡേ കറന്റ് ഇല്ലാരുന്നു. കൊറേ സമയം ഞാന്‍‌ ഡാലിയേനെ കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്തു. ഡാലിയ എന്റെ ക്ലാസ് മേറ്റാ. ഷീ ഇസ് സോ സെക്സി. മരിയ ഷറപ്പോവാന്നു് പറയുന്ന ആന്റീനേ പോലാ ഡാലിയേനെ കാണാ‍ന്‍‌ അത്രയ്ക്കും സെക്സിയാ. ആന്‍‌ഡ് എനിക്കാണേ അവളോട് ബയങ്കരവായ ലവ്വുമുണ്ട്‌.‌ ലവ്വെന്നു പറഞ്ഞാ ശരിക്കും ട്രൂ ലവ്വ്. സം ടൈംസ് ലവ്വ് ബയങ്കരവായി ഫീല്‍ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഡാലിയേനെ ബയങ്കരമായി ഫക്ക് ചെയ്യണമെന്നു് തോന്നും. ഇന്നും കറ്ന്റ് പോയാ സമയത്ത് ഡാലിയേ ഫക്ക് ചെയ്യുന്നേനെക്കുറിച്ചു` ഞാന്‍‌ കൊറേ നേരം ഡ്രീം ചെയ്തു.അത്രയ്ക്കു` ഞാന്‍‌ അവ്ലെ മിസ്സ് ചെയ്തു.ബട്ട്‌ ട്രാജഡിയെന്നാന്നു വച്ചാ ഡാലിയ എന്നെ തീരെ മൈന്‍‌ഡ് ചെയ്യില്ലന്നാ. എന്നോട്‌ അവളു് സംസാരിക്കാത്തു പോലുവില്ല.

ഡാലിയേനെ ഫക്കു് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തിങ്ക് ചെയ്തു മടുത്തപ്പം ഞാന്‍‌ സം ഇമ്പോര്‍‌ട്ടന്റ് തിംഗ്‌സ് പ്ലാന്‍‌ ചെയ്തു. ഇന്നെലെ ഈ മാസത്തെ ക്ലാസ് ലീഡറായി എന്നെ അപ്പൊയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ലീഡറായ്യി എങ്ങനെ പെര്‍‌ഫോം ചെയ്യണോന്നാ ഞാന്‍‌ പ്ലാന്‍‌ ചെയ്തു. ശരിക്കു് പരഞ്ഞാ ഞാന്‍‌ ലീഡറാവാന്‍‌ വെയിറ്റ് ചെയ്തു നിക്കുവായിരുന. ബിക്കോസ്‌ ലീഡര്‍‌ പറയുന്ന പോലെ വേണം സ്റ്റുഡന്‍‌സ് കേക്കാന്‍‌. ഇല്ലേലു് അവരെപറ്റി ലീഡര്‍മാരു് മിസ്സുമാരോടു് കം‌പ്ലേയിന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കം‌പ്ലെയിന്റ് ചെയ്ത മിസ്സുമാരു് അവരെ പണിഷ്‌ ചെയ്യും ബട്ട് വണ്‍‌ തിം‌ഗ്. ക്ലസ്സിലു് ഡിസിപ്ലിന്‍‌ ഇല്ലേല്‌‌ മിസ്സുമാരു് ലീഡര്‍മാരെ ബയകരമായി സ്കോള്‍‌ഡ് ചെയ്യും. ചന്ദ്ര മിസ്സ് പറയുന്നെ ക്ലാസ്സിലു് പിന്‍‌ ഡ്രോപ് സൈലന്‍‌സ് മയ്‌ന്‍‌ടെയ്‌ന്‍‌ ചെയ്യണോന്നാ. എനിക്കിഷ്ടവല്ല എന്നെ ആരും സ്കോള്‍‌ഡ് ചെയ്യുന്നെ. സോ ഞാന്‍‌ എല്ലാവര്‍‌ക്കും പണിഷ്മെന്റ് മേടിച്ചുകൊടുക്കും.

ദെന്‍‌ ഇന്നെനിക്ക് വേറെ ഐഡിയയും തോന്നി. ഡാലിയായ്ക്കു് ഒത്തിരി പണിഷ്മെന്റ് മേടിച്ചുകൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ അവള്‍‌ ബയങ്കരവായി പേടിക്കത്തില്ലെ? അങ്ങനെ ബയങ്കരവായി പേടിച്ചു കഴിയുമ്പം അവെളെന്നോട് ഐ ലവ്വ്‌ യൂ പറയത്തില്ലെ? അങ്ങനെ ഐ ലവ്വ്‌ യൂ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം എനിക്കു ഡാലിയേനെ ഫക്ക് ചെയ്തൂടെ?

4

ക്ലാസ്സ് ലീഡറായിട്ട് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആരുന്നു ഇന്നു്. രാവിലെ ക്ലാസ്സ് സ്റ്റാര്‍‌ട്ട് ചെയ്യുന്നേനു മുമ്പ് ഡോണ്‍‌ എന്ന സ്റ്റുഡന്റ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ചോക്കലേറ്റ്‌സ് തന്നു. ചോക്കലേറ്റ്‌സ്‌ന്ന് വച്ച എനിക്കു് ബയങ്കര ക്രേസാ. ഡോണിന്റെ പേരു് മിസ്സുമാരോട് കാം‌പ്ലെയിന്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാ അവന്‍‌എനിക്ക് ചോക്കലേറ്റ്‌സ് തന്നെ അപ്പോ ഞാന്‍‌ ഡോണിനോട്പറഞ്ഞു നെക്‍സ്റ്റ് ടൈം ഡോണ്‍‌ ലീഡറാവുമ്പം എന്റെ പേരും പറയാതിരിക്കുവാണേ , ഞാന്‍‌ ഡോണ്‍‌ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാവെന്ന് അപ്പോ ഡോണ്‍‌ എഗ്രീ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങള്‍‌ ട്രീറ്റെന്നു പരയുന്ന സാധനവൊണ്ടാക്കി.

ക്ലാസ്സിലു് ബയങ്കര ബഹളവാരുന്നു. ഡോണ്‍‌ ആരുന്നു മൊത്തം സൌണ്ടും ഒണ്ടാക്കിയെ അവന്‍‌ ബഞ്ചിന്റെ മോളി കേറി ഡാന്‍‌സ് ചെയ്യുവൊക്കെയാരുന്നു. ബട്ട് റോസ് മിസ്സ് ക്ലാസ്സിലു് വന്നു് ആരാ ബഹളവൊണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഞാന്‍‌ പറഞ്ഞു ഡാലിയയാ മൊത്തം സൌണ്ട് ഒണ്ടാക്കിയേന്ന്. അപ്പം റോസ്സ് മിസ്സ് ഡാലിയെനെ പണിഷ് ചെയ്തു. സിക്സിന്റെ മള്‍‌ട്ടിപ്ലിക്കേഷന്‍‌ ടേബിള്‍‌ ട്വൊന്റി ടൈംസ് ഇമ്പോസിഷന്‍‌ ആയി റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു പണിഷ്മെന്റ്. എനിക്കു് ആ പണിഷ്മെന്റ് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ബികോസ് അതു് ബയങ്കര ലൈറ്റ് ആരുന്നു. പണിഷ് ചെയ്യുമ്പം പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ആള്‍‌ക്ക് ശരിക്കു് വേദനിക്കേണ്ടെ? ഞാന്‍ വിചാരിച്ചതു് റോസ്സ് മിസ്സ് ഡാലിയെനെ ഒത്തിരി ബീറ്റ് ചെയ്യുവെന്ന. സോ തെര്‍‌ഡ്‌ പീരിയഡിലു് ചന്ദ്ര മിസ്സ് വന്നപ്പൊ ഞാന്‍‌ പറഞ്ഞു ഡാലിയ സൌണ്ട് ഒണ്ടാക്കുവേം ബെഞ്ചിന്റെ മോളി കേറി ഡാന്‍‌സ് ചെയ്യുവേം ചെയ്യുവാരുന്നെന്നു്. അപ്പോ എന്നേംക്കുടെ സര്‍‌പ്രൈസ് ചെയ്തോണ്ട്, ഡാലിയ അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തെന്നു് ഡോണ്‍‌ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ദെന്‍‌ ചന്ദ്രമിസ്സ് ഡാലിയേനോടു് ചോദിച്ചു അതൊക്കെ സത്യവാണോന്ന്. ഡാലിയ ഒന്നും പറയാതെ നിന്നു. അങ്ങനെ സൈലെന്റായി അവള് നിക്കുന്ന് കണ്ടപ്പൊ എനിക്കു്പെട്ടെന്നു് വെറുതെ പേടി തോന്നി.ചെന്ദ്ര മിസ്സ് പിന്നേം ഡാലിയേനോട്‌‌ ചോദിച്ചു ഞാന്‍‌ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യവാണോന്നു. ഡാലിയ പിന്നേം സൈലെന്റായി നിന്നു. അവളു് ചെറുതായി സ്മൈല്‍ ചെയ്യുന്നൊണ്ടായിരുന്നു. ദെന്‍‌ ചന്ദ്ര മിസ്സ് ഡാലിയേനെ ശരിക്കു` പണിഷ് ചെയ്തു. ഒരു ബിഗ് കെയിന്‍ വച്ചു് ഡാലിയേനെ സിക്സ് ടൈം അടിച്ചു. ബട്ട് പണിഷ്മെന്റിന്റെ ഇടേലു് ഡാലിയ ക്രൈ ചെയ്തതേയില്ല. അടി കൊള്ളുമ്പം മൊത്തം അവളെന്നെ നോക്കി ചെറുതായി സ്മൈല്‍‌ ചെയ്യുവാരുന്നു. അങ്ങനെ സ്മൈല്‍ ചെയ്യുമ്പോ അവള്‍‌ടെ ചീക്സിലു് റോസ് കളറുള്ള ഡിമ്പിള്‍‌സ് വരും. റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുള്‍‌ ആണതു് . ബട്ട് ദിസ് ടൈം അത് കണ്ടപ്പൊ എനിക്കെന്തോ ബയങ്കരവായി പേടി തോന്നി.ദെന്‍ ഈവിനിം‌ഗിലു് നാഷണല്‍‌ ആന്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടി പോവുന്നേനു മുന്‍‌പു് ഞാന്‍ ഡാലിയേനോട് പറഞ്ഞു, എന്നോട് ഐ ലവ്വ് യൂ പറ്യുവാണേലു്‌, ഞാന്‍ ഡാലിയേടെ പേരു് ഒരിക്കലും മിസ്സുമാരോട് കം‌പ്ലയിന്റ് ചെയ്യില്ലാന്നു് ബട്ട് ഡാലിയ ഒന്നും മിണ്ടില്ല. ചന്ദ്ര മിസ്സ് പണിഷ് ചെയ്തപ്പൊ ചിരിച്ച പോലെ പിന്നേം അവള്‍ സ്മൈല്‍‌ ചെയ്തു. എഗെയ്‌ന്‍ എനിക്കു്‌ പേടി തോന്നി‌‌. അപ്പൊ ഞാന്‍‌ പറഞ്ഞു, എന്നോടു്‌ ഐ ലവ്വ് യൂ പറഞ്ഞില്ലേലു്‌ എല്ലാ പീരീഡിലും ഞന്‍‌ ഡാലിയയ്കു് പണിഷ്മെന്റ് മേടിച്ചു കൊറ്റുക്കുവെന്നു. അപ്പൊ പിന്നേം ഡാലിയ സ്മൈല്‍ ‌ചെയ്തോണ്ട്‌‌ വെറുതേ സൈലന്റായി നിന്നു. അങ്ങനെ സൈലന്റായി നിക്കുവാണേലും, സംടൈംസ് അവള്‍‌ റിയലി എന്നോടു്‌ എന്തേലും‌ പറയുന്നുണ്ടാവുമെന്നു്‌ എനിക്കു തോന്നി. ക്ലാസ്സ് റൂമിന്റെ വള്‍‌സിലേയ്ക്കു്‌ അവ്ല്‌ കൊറേനേരം‌ നോക്കി നിന്നു. അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങോട്ടു നോക്കി ഒരു പല്ലി ഒരു ഇന്‍‌സക്ടിനെ സ്വാളോ ചെയ്യാനായി അതിന്റെ അടുത്തേക്കു് പോവുവാരുന്നു. എനിക്കു` ബയങ്കരവായി പേടി തോന്നീട്ട് ഞാന്‍‌ ഡാലിയ്യേനെ കിസ്സ് ചെയ്യാന്‍ നോക്കി സഡന്‍‌ലി ഡാലിയ എന്റെ ഫേസിലു് ബയങ്കര ശക്തീലു് അടിച്ചു. ഞാന്‍‌ ഫാള്‍‌ ഡൌണ്‍‌ ചെയ്തു. ഫ്ലോറില്‍‌ കിടന്നു` ഞാന്‍‌ ഡാലിയേന്റെ ഫേസില്‍ നോക്കി അവള്‍‌ സ്റ്റില്‍‌ സൈലന്റായി സ്മൈല്‍‌ ചെയ്യുന്നുണ്ടരുന്നു.ചീക്സില്‍ റോസ് കളറുള്ള ഡിമ്പിള്‍‌സും ഒണ്ടാരുന്നു. എനിക്കു് തോന്നി, അവള്‍‌ ചെലപ്പോ ഒരു ഏയ്‌ഞ്ചല്‍‌ ആയിരിക്കുവെന്നു്. ഏയ്ഞ്ചല്‍‌സിന്റെ കൈയ്യിലു്‌ സീക്രട്ട് വെപ്പെണ്‍സൊക്കെ കാണില്ലെ? പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാന്‍‌ പിസ്സ് ചെയ്തു്.

5
ചന്ദ്ര മിസ്സ് ഇന്നെനിക്കു` ലാസ്റ്റ് വാര്‍‌ണിംഗ് തന്നു. ക്ലാസ്സില് സ്റ്റുഡെന്റ്‌സ് ഇനീം ബഹളവൊണ്ടാക്കുവാണേല്‍‌ എന്നെ ലീഡര്‍ പോസ്റ്റീന്ന് മാറ്റുവെന്നു് പറഞ്ഞു. ഞാന്‍‌ ബാഡ് ലീഡറാന്നും നല്ല ലീഡര്‍മാരു് ക്ലാസ്സിനെ ശരിക്ക് കണ്ട്രോള്‍‌ ചെയ്യുവെന്നും എനിക്കു` ലീഡര്‍ഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഒട്ടുമില്ലാന്നും മിസ്സ് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എനിക്കു് റിയലി കരച്ചില്‍‌ വന്നു. ക്ലസ്സിലു് ഞാന്‍‌ എന്തു പറഞ്ഞാലും ആരും കേക്കത്തില്ല. മിസ്സുമാരു് ക്ലാസ്സീന്ന് പൊറത്തു പോവുമ്പം എല്ലാരും സൌണ്ട് ഒണ്ടാക്കാന്‍ തൊടങ്ങും അപ്പൊ അദ്യം ഞാന്‍ സൈലന്‍‌സ് പ്ലീസ്ന്ന്‌ പറയും. സം സ്റ്റുഡന്‍‌സ് മിണ്ടാതിരിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റില്‍‌ ബഹളവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാന്‍‌ ബ്യങ്കര ആന്‍‌ഗ്രിയായി ഷട്ടപ്പ്‌ന്നു് ഷൌട്ട് ചെയ്യും. സത്യം പറഞ്ഞാ അങ്ങനെ ഷട്ടപ്പ്‌ന്നു്‌ ഷൌട്ട്‌ ചെയ്യാന്‍‌ എനിക്കു`‌ ബയങ്കര ഇഷ്ടവാ, ബികോസ്‌ അങ്ങനെ ഷട്ടപ്പ്ന്നു്‌ ഷൌട്ട്‌ ചെയ്യുന്ന മിനിറ്റിലു്‌ വേള്‍‌ഡ്‌ മൊത്തം എന്റെ‌ കണ്‍‌ട്രോളിലാന്നു് എനിക്കു്‌ തോന്നും‌. ദെന്‍‌ ശരിക്കും സ്ട്രെയിഞ്ചായ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സ് ഞാന്‍‌ ഫീല്‍‌ ചെയ്യും. ബട് നെക്‍സ്റ്റ്‌ മിനിറ്റിലു്‌ ഡോണും ഡോണിന്റെ കൊറച്ചു്‌ ഫ്രണ്ട്സും ബയങ്കര ഒച്ചേലു് സൌണ്ട്‌ ഒണ്ടാക്കുന്ന കാണുമ്പം ആ ഹാപ്പിനെസ്സ് മൊത്തം പോവും ഞാന്‍‌ എന്തുപറഞ്ഞാലും അവര്‍‌ ലിസണ്‍‌ ചെയ്യത്തില്ല. ഡാലിയയാണേലു്‌ എല്ലാം കണ്ടോണ്ട്‌ വെറുതെ സ്മൈല്‍‌ചെയ്തോണ്ട് സൈലന്റായി നിക്കും. എത്ര പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടീട്ടും അവള്‍‌ എന്നോട്‌ ഐ ലവ്വ് യൂ പറയാത്തതെന്നാന്നു് തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്കു് പേടിയാവും. ചെലപ്പോ അവ്ല്‌ റിയലീ സീക്രട്ട് വെപ്പണ്‍ ഉള്ള ഒരു ഏയ്‌ഞ്ചല്‍‌ ആണേലോ?

ചന്ദ്ര മിസ്സ്‌ ലാസ്റ്റ് വണിംഗ്‌ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാന്‍‌ ഡോണിനോട് പറഞ്ഞു. ഇനി പ്ലീസ് ബഹളവൊണ്ടാക്കരുതെന്നു്. ഞാന്‍‌ ഓള്‍‌മോസ്റ്റ്‌ ക്രൈ ചെയ്യുവാരുന്നേലും ഡോണ്‍‌ ഞാ‌ന്‍ പറഞ്ഞതു് ഒട്ടും കേക്കാത്തപോലെ തീരെ മൈന്‍‌ഡ് ചെയ്യാതെ നിന്നു. അപ്പോഞാന്‍‌ അവനോട്‌ ബെഗ് ചെയ്തു. ഇനി ബഹളവൊണ്ടക്കെല്ലന്ന്. ബട്ട് ഡോണ്‍‌ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുവ, ഞാനും ഡോണും ട്രീറ്റി ഒണ്ടാക്കിട്ടോണ്ടേന്നും, സോ ഡോണ്‍‌നോട്‌ സൌണ്ട് ഒണ്ടാക്കരുതെന്നു പറ്യാന്‍‌ എനിക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ലന്നും വാട്ട് റ്റൊ ഡൂ എന്നറിയാതെ ഞാന്‍ നിന്നു. ഞാന്‍ റിയലീ ഫ്രീസ് ചെയ്യുവാരുന്നു. ഫ്രീസറിലേയ്ക്കു് മമ്മി മീറ്റ് വെയ്ക്കുന്ന പോലെ എന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഫ്രീസറിലേയ്‌ക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുവാന്നു് എനിക്കു് തോന്നി.

വീട്ടിലാണേ ഡാഡീം മമ്മീം ഇപ്പൊ ഒട്ടും ഫൈറ്റ്‌ ചെയ്യാറില്ല. ദീസ് ഡയ്‌സ്‌ അവ്രു്‌ ഹാപ്പിയായിട്ട് ചുമ്മ എന്തേലും ചാറ്റ്‌ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ട്വെന്റി ഫോര്‍‌ അവേഴ്‌സും അങ്ങനെ പല്‍ സൌണ്ടിലു് അവരു് ചാറ്റ്‌ ചെയ്യും സം ടൈംസ്‌ ബയങ്കര ഒച്ചേലു് സം ടൈംസ്‌ ചെറിയ ഒച്ചേലു്. എനിക്കാണേ ഈ ചാറ്റ് ചെയ്യുനന്നേന്റെ എല്ലാ സൌണ്ടും ബയങ്കര ഡിസ്റ്റേര്‍ബിംഗ് ആയിട്ടാ ഫീല്‍ ചെയ്യുന്നെ സോ മെനി ടൈംസ്‌ അവരോട്‌ ഷട്ടപ്പ്ന്നു് ഷൌട്ട്‌‌ ചെയ്യണോന്നു്‌ എനിക്കു് തോന്നീട്ടുണ്ട്‌ ബട്ട് ക്ലാസ്സില് ഷട്ടപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നേം സഔണ്ട് ഒണ്ടാക്കുവാണേലു് ഞാന്‍‌ എന്തുചെയ്യും‌? സോ ഷട്ടപ്പ് പറയണ്ടാന്നു് ഞാന്‍‌ ഡിസൈഡ്‌ ചെയ്തു. ബട്ട് ഞാന്‍‌ വേറൊരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. ഡാഡീം മമ്മീം ഹൈഡ് ചെയ്തുവച്ചിട്ടൊണ്ടായിരുന്ന ഗണ്‍ ഞാന്‍ എടുത്തു . അവരാണേ അതു് അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. രാത്രീല് അവരു് ലൈറ്റ് ഓഫാക്കാതെ ഫക്ക് ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോ എനിക്കു തോന്നും ആ രണ്ടു ഗണ്ണുമെടുത്തിട്ട് അവരോട്‌ ഹാന്‍സപ്പ് പറയണോന്നു് അവരുടെ കയ്യീന്നു` കാശ് മേടിച്ചിട്ട് ഹാരീ പോട്ടര്‍‌നെ പോലത്തെ കില്ലെര്‍‌ അങ്കിള്‍‌ എന്താ അവരെ മര്‍‌ഡര്‍‌ ചെയ്യാന്‍‌ വരാത്തെ? ഇനി സൊ ടൈംസ് അവരു് റിയലയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുവാണോ?

6

ഇന്നു് ക്ലാസ്സിലു് സ്റ്റണ്ണിംഗ് ആബ്സന്റ് ആയിരുന്നു. ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡ‌ന്‍‌സ് ബയങ്കരവായിസൌണ്ട് ഒണ്ടാക്കുവാരുന്നു. ഞാന്‍‌ ഷട്ടപ്പ്‌ന്നു് കൊറേ ഷൌട്ട് ചെയ്തു അപ്പോ കൊറേപേരു് സൈലന്റായി. ബട്ട് ഡോണും ഡോണിന്റെ ഫ്രണ്ട്സും സ്റ്റില്‍‌ സൌണ്ട് ഒണ്ടാക്കുവാരുന്നു. എനിക്കു ദേഷ്യം വന്നു. ഞാന്‍‌ അവ്ന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചെന്നു് അവന്റെ ചെവീല് ഷട്ടപ്പ്‌ന്നു് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്നെ ടീസ് ചെയ്തോണ്ട് അവന്‍‌ കൊറച്ചൂടെ ഒച്ചേലു` സൌണ്ടൊണ്ടാക്കി. എനിക്കു് ഇഷ്ടവല്ല, ആരും എന്നെ ടീസ് ചെയ്യുന്നെ പെട്ടന്നു് എല്ലാരെയും സറ്റ്ണ്‍‌ ചെതോണ്ട് ഞാന്‍ എന്റെ സ്കൂള്‍‌ ബാഗ്ഗീന്നു് ഡാഡീന്റെ മമ്മീന്റെയും ഗണ്‍‌ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഡോണിനോട്‌ ഹാന്‍‌സപ്പ് പറഞ്ഞു. ഡോണിന്റെ ഫേസിലെ പേടി കണ്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനും പേടിച്ചുപോയി. അവന്‍‌ ബയങ്കരവായി സ്വെറ്റ് ചെയ്യാന്‍‌ തുടങ്ങി. സ്വ്റ്റിന്റെ സ്മെല്‍ മണത്തപ്പോ ഞന്‍‌ ഒത്തിരി ത്രില്‍‌ഡ് ആയി. ഡോണ്‍ പേടിച്ചിട്ട് കരയാന്‍‌ തൊടങ്ങി. അതുകണ്ടപ്പോ പിന്നേം ത്രില്ല്‌ഡ് ആയിട്ട് ഞാന്‍‌ ഷട്ടാപ്പ്‌ ന്നു് ഷൌട്ട്‌ ചെയ്തു പിന്നെ ഗണ്‍‌ എടുത്ത്‌ ഡോണിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അവന്‍‌ചത്തുപോയി ഗണ്ണിനു് സൈലന്‍‌സര്‍‌ ഒണ്ടാരുന്നു. സോ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ സൌണ്ട് ഇല്ലാരുന്നു ഞാന്‍‌ തിരിഞ്ഞ് ബാക്കി സ്റ്റുഡന്‍‌സിനെ നോക്കി. കൊറേ പേരു് പേടിച്ചു കരയുവാരുന്നു. കൊറേ പേരു് സൈലന്റായി നിക്കുവാരുന്നു. ഞാന്‍‌ ഡാലീയേനെ നോക്കി. അവള്‍‌ സ്റ്റില്‍‌‌ സ്മൈല്‍‌ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ റോസ് കളറുള ഡിം‌ബിള്‍‌സ് കണ്ടപ്പോ എനിക്കു് പിന്നേം പേടി തോന്നി. അപ്പോ ഞാന്‍‌ പിന്നേം ഡൌട്ട് ചെയ്തു, അവല്‍‌ സീക്രട്ട് വെപ്പണ്‍‌സ് ഹൈഡ്‌ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏയ്‌ഞ്ചല്‍‌ ആവുമോയെന്നു്. പേടിച്ചിട്ട് ഞാന്‍‌ ഓടിച്ചെന്നു് അവള്‍‌ടെ യൂണിഫോം മൊത്തം സ്ടിപ്പ്‌ ചെയ്തു. ബട്ട് യൂണിഫോമിന്റെ അടീലു് വെപ്പെണ്‍‌സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ കുറേ സ്റ്റുഡന്‍‌സ് ഒച്ചത്തില്‍‌ ക്രൈ ചെയ്തു. ഞാന്‍‌ഞാന്‍‌ വരെയെല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുളായി ഷൂട്ട് ചെയ്തു കൊന്നു. എന്നിട്ട് അവരോട്‌ ഷട്ടപ്പ്‌ന്നു് ഷൌട്ട് ചെയ്തു. ശരിക്കു് പറഞ്ഞാ ഹ്യൂമന്‍‌ ബീയിംഗ്സ് റിയലായിട്ട് മരിച്ചു വീഴുന്നതു കാണാന്‍‌ എന്തു് ബ്യൂട്ടിയാ, ബട്ട് ഞാന്‍‌ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പൊ, ആളുകള് ചത്തു പോകുന്ന കാണാന്‍‌ ഒരു ബംഗിയുവില്ലാരുന്നു. എനിക്ക് ആരേലും ഒരാള് ബ്യൂട്ടിഫുള്‍‌ആയി ചത്തു പോകുന്നതു` കാണണൊന്നു തോന്നി. സോ ഞാന്‍‌ ഡാലിയേനോടു്പറഞ്ഞു , എന്നോട് ‌ ഐ ലവ്വ് യൂ പറ്അഞ്ഞില്ലേലു് അവളെ ഞാന്‍‌ മര്‍‌ഡര്‍‌ ചെയ്യുവെന്നു്. ബട്ട് അവള് പിന്നേം സൈലന്റായി സ്മൈല്‍ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു. ദെന്‍‌ ഒത്തിരി ഫ്ലവേഴ്സ്‌‌ ഒള്ള അവള്‍‌ടെ ബ്ലാക്ക് പാന്റീസ് ഞാന്‍‌ ഊരിക്കളഞ്ഞു. ബട്ട് പന്റീസിന്റെ അടീലും വെപ്പെണ്‍‌സ് ഒന്നും ഒണ്ടാരുന്നില്ല. അപ്പോ ഗണ്‍‌ എടുത്തു് ഞാന്‍‌ സമില്‍‌ ചെയ്തു എനിക്കു തോന്നി ഗണ്ണിന്റെ ആ സ്മല്ല് ആയിരിക്കും ലവ്വിന്റെയും സ്മെല്ലെന്നു്. അപ്പോ എനിക്കു് ബയങ്കരവായി ലവ്വ് ഫീല്‍ ചെയ്തിട്ട് ഗണ്‍ യൂസ് ചെയ്ത് അവളെ ഫക്ക് ചെയ്യണോന്നു് തോന്നി. ബാക്കി സ്റ്റുഡന്‍‌സൊക്കെ സൈലന്റ്‌ ആയിട്ട്‌ ഇരിക്കുവാരുന്നു. അപ്പോ ഞന്‍‌ ഷട്ടപ്പ്‌ന്നു് ഒത്തിരി തവണ ഷൌട്ട് ചെയ്തു. എലാരും കൂടുതല്‍ സൈലന്റ്‌ ആയ്ട്ട്‌ ഇരുന്നു. സൈലന്‍‌സ് കേട്ടിട്ട് എനിക്കു് ബയങ്കരവായി പേടി തോന്നി. അപ്പോ ഞാന്‍‌ ഗണ്‍‌ റീലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊറെ പേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഒത്തിരി സ്റ്റുഡന്‍‌സ് ചത്തുപോയി . ദെന്‍‌ ഞാനും ഡാലിയയും പിന്നെ വെറൊരു സ്റ്റുഡന്‍‌റ്റും മാത്രം റിമയിന്‍‌ ചെയ്തു. ഞാന്‍‌ ഡാലിയേന്റെപുസ്സീലു് തന്നെ ഗണ്‍‌ വച്ചിട്ട് എന്നോട് ഐ ലവ്വ് യൂ എന്നു പറയന്ന് പിന്നെം പറഞ്ഞു. ഡാലിയ എഗെയ്‌ന്‍‌ സ്മൈല്‍‌ ചെയ്തോണ്ടു നിന്നു. അപ്പോ മറ്റേ സ്റ്റുഡന്റ്‌ ബയങ്കര സീക്രട്ടയി ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുന്ന ഞാന്‍‌ കണ്ടു. തിരിഞ്ഞു നിന്ന്‌ ഏയിം എടുത്തു` ഞാന്‍‌ വനേയും ഷൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പിന്നേം ഡാലിയെനെ നോക്കീ. അവള്‍‌ സ്മൈല്‍‌ ചെയ്തോണ്ട് സൈലന്റായി തന്നെ നിക്കുവാരുന്നു, ദെന്‍ അവള്‍‌ടെ പുസ്സീലു് ഗള്ണ്‍‌ വച്ചിട്ട് ഷട്ടപ്പ്‌ എന്ന് ബയങ്കരവായി ഞാന്‍‌ ഷൌട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോ പിന്‍‌-ഡ്രോപ്പ് സൈലന്‍‌സ് ആരുന്നു. എനിക്കു` സങ്കടവും പേടിയുവൊക്കെ വന്നു. ഞാന്‍‌ ഗണ്‍ എടുത്ത്‌ ഫ്ലോറിലിട്ടു. ഡാലിയേന്റെ സൌണ്ടില്ലാത്ത സ്മൈല്‍‌ കണ്ട്‌ പേടിച്ചു് പിന്നേം ഷട്ടപ്പ്‌ന്നു` ഞാന്‍‌ ചെറുതായി വിസ്‌പര്‍‌ ചെയ്തു.പിന്നേം പിന്‍‌- ദ്രോപ്പ് സൈലന്‍സ് ആയിരുന്നു.

പെട്ടന്ന് ഡാലിയ ഒച്ചത്തില് ചിരിക്കാന്‍‌ തൊടങ്ങി.

Subscribe Tharjani |
Submitted by Aravind (not verified) on Mon, 2008-05-12 21:53.

തകര്‍പ്പന്‍ കഥ! പേടിപ്പിക്കുന്നു!
എന്നാല്‍ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ഉഗ്രനായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു!

നന്ദി സുരേഷ്, ഈ തകര്‍പ്പന്‍ കഥയ്ക്ക്! ഇനിയും കഥകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Submitted by Haneesh (not verified) on Tue, 2008-05-13 15:00.

Suresh is again playing with fear factor.
this time it describes the child mindset too.it also gives the possibilities of video games well.
it simply describes how fear can create silence, how it can motivate us and how it can be utilized to direct others.
congrats suresh,
the sex and symbols used here are now open for discussion.

Submitted by oru pavam malayali (not verified) on Sun, 2008-05-25 21:34.

ivan nannavumennu thonunnilla!
malayam kadha inepoluganeyanennu povunnathenkil ennepolullavar malayalathe vrukkum...
malayali ennu parayan madikkum
fuck off is my tag line for this story

Submitted by Santhosh Thomas (not verified) on Tue, 2008-05-27 20:23.

Dear Suresh,
It is always better to be a man or a female and not in between.
Better you make some sambar or something rather than killing a language like this...

Submitted by Anonymous (not verified) on Mon, 2013-02-04 19:30.

Shut Up.....