തര്‍ജ്ജനി

മനോജ് കുമാര്‍

ചിറ്റടി പീ ഒ,
കഴുക്കല്‍,
ആലക്കോട്,
കണ്ണുര്‍ - 670 571
ഫോണ്‍: 0460-2284590, 09911786161

About

ഡെല്‍ഹിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയില്‍‌ ജോലി ചെയ്യുന്നു.
2000 ത്തില്‍‌ 'ഉണ്മ' എന്ന കാവ്യ സമാഹാരതില്‍‌ 'കുബ്ബസാരം എന്ന കവിത പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

Article Archive
Saturday, 9 February, 2008 - 20:42

ചിന്ത