തര്‍ജ്ജനി

സജിത എം. ആര്‍

ഇ-മെയില്‍ sajithamr@gmail.com

About

തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി. നിയമ ബിരുദധാരി. ഇടത്/ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയം/ചിത്രകല/സാഹിത്യം എന്നിവയില്‍ താത്പര്യം. ഇപ്പോള്‍ ഹൈദരബാദില്‍ താമസിക്കുന്നു.

Article Archive