തര്‍ജ്ജനി

ബിന്ദു കൃഷ്ണന്‍

ഫ്ലാറ്റ് നമ്പര്‍: 604, ബ്ലോക്ക് 2,
ഇ. എം. എസ്. നഗര്‍ കോളനി,
പാറ്റൂര്‍, വഞ്ചിയൂര്‍ പി. ഒ.
തിരുവനന്തപുരം - 695035

About

തൃശ്ശൂരില്‍ ജനനം. ഇപ്പോള്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയന്‍സ് അന്റ് ടെക്നോളജിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കവിതകളും വിവര്‍ത്തനങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട്.

ഭര്‍ത്താവ്: കെ. ബി. വേണു, മക്കള്‍‍: യമുന, മേഘ്ന.

Books

Suckling Eve, translations of the works of a Malayalam poet, V.G.Thampy, (Monsoon publications)

Article Archive
Saturday, 29 December, 2007 - 00:09

ഉയര്‍ച്ച

Saturday, 7 June, 2008 - 22:24

പ്രതിഫലനം