തര്‍ജ്ജനി

അച്ചു സിറിയക്

അച്ചു സിറിയക്
വഞ്ചിത്താനത്തു വീട്
ചക്കാമ്പുഴ പി ഒ
പാല 686574
കോട്ടയം

About

അച്ചു സിറിയക്. ഒന്നാം വര്‍ഷ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് . സവിതാ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, തണ്ടാനം, ചെന്നൈ.

Article Archive
Sunday, 4 November, 2007 - 14:24

അതിര്‍വരമ്പ്