തര്‍ജ്ജനി

POEM

NANDI

Enne njanakkunna shirtukal,
Enne njanakkunna pantukal,
Enne njanakkathoren chithame,
Nandi, namukkini
Ormakal pankitam.