തര്‍ജ്ജനി

POEM posted on 12th, October,2007

MUMBAI

"Chundukal koorpichitunnathinnennente
Mumbai nagarame chollu nee kariyam?"
"Cholluvanalpam thirakkilaninnu njan
Onnallorayiram karyangal nokkanam.
Vannethitarayitha beeja sanchayam
Innavakkokke orukkanam thavalam,
Srishti marannoru vesyakalkkokkeyum,
Pachapparavathanangal virikkanam,
Madyam nirakkanam, neelunna pathakal-
Kkokke kolayum ninavum pakukkanam".
"Engilumente nagarame chundukal
Enthinnu koorpichitunnu nee pinneyum?"
Utharamilla nagaramalakshyamay
Thuppunnu,veenutan rathriyum,rakthavum.