തര്‍ജ്ജനി

കെ. എച്ച്. ഹുസൈന്‍
About

മലയാളത്തിന്റെ തനതുലിപി കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ആദ്യമായി സാദ്ധ്യമാക്കിയ രചന ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിന്റെ മുഖ്യശില്പികളിലൊരാള്‍. മലയാളത്തില്‍ വിവരവ്യവസ്ഥകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളില്‍ സജീവം. പീച്ചിയിലെ കെ.എഫ്. ആര്‍. ഐയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍.

Article Archive
Saturday, 6 October, 2007 - 22:11

കരയില്‍ തനിച്ച്