തര്‍ജ്ജനി

കവിത

വേര പാവ്‌ലോവയുടെ രണ്ടു കവിതകള്‍

ആഗ്രഹിക്കാന്‍....

ആഗ്രഹിക്കാന്‍ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍
വിഷമിക്കാനും എന്തെങ്കിലുമുണ്ടാകും
എന്തെങ്കിലും വിഷമിക്കാനുണ്ടെങ്കില്‍
ഓര്‍മ്മിക്കാനും എന്തെങ്കിലുമുണ്ടാകും
എന്തെങ്കിലും ഓര്‍മ്മിക്കാനുണ്ടെങ്കില്‍
വിഷമിക്കാനൊന്നുമുണ്ടാകില്ല
വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ലെങ്കില്‍
ആഗ്രഹിക്കാനുമൊന്നുമുണ്ടാവില്ല.

പിരിയുമ്പോള്‍.....

ഇപ്പോഴും കൈകളുള്ളതു കൊണ്ട്
നമുക്ക് അന്യോന്യം തൊട്ടുനോക്കാം
തോളും മുട്ടും കൈപ്പത്തികളും കൊണ്ട്
സ്നേഹിക്കാം
ഉപദ്രവിക്കാം
മര്‍ദ്ദിക്കാം
ഇടിച്ചുചതയ്ക്കാം.
പിന്നീട് ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍ വേണ്ടി
പിരിയുമ്പോള്‍
കുറച്ചുമാത്രം വേദനിക്കാനായി.

വെര പാവ്‌ലോവ, 1963-ല്‍ മോസ്കോയില്‍ ജനിച്ചു. സംഗീതശാസ്ത്രത്തില്‍ ഉപരിപഠനം.
ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സില്‍ ആദ്യത്തെ കവിത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്. Celestial Animal ആദ്യ കവിതാപുസ്തകം. The Second Language, Line of Detachment, Fourth Sleep എന്നിവ മറ്റു പ്രധാന രചനകള്‍.

വിവര്‍ത്തനം :ശിവകുമാര്‍.ആര്‍.പി

Subscribe Tharjani |