തര്‍ജ്ജനി

ദൃശ്യന്‍

ഇ-മെയില്‍: drishyan@gmail.com
വെബ് http://chinthukal.blogspot.com

About

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ രാമനാട്ടുകരയില് ജനനം. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലായ് വിദ്യാഭ്യാസം. ഐ.ടി. മേഖലയിലെ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥം ബാംഗ്ലൂരിലും മറ്റു നഗരങ്ങളിലുമായ് തുടരുന്ന പ്രവാസം. ദൃശ്യന് എന്ന പേരില് പരിമിതമായ എഴുത്ത്.

Article Archive